Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nieuwe Buren BV (Nieuwe Buren)
Juni 2014

 Definities

 • Opdracht: overeenkomst tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed
 • Overeenkomst: de overeenkomst waarbij aan Nieuwe Buren de opdracht wordt gegeven tot het verlenen van diensten met betrekking tot onroerend goed
 • Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft
 • Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert in casu de vennootschap van Nieuwe Buren  
 • Verkoper: de partij die onroerend goed verkoopt
 • Koper: de partij die onroerend goed aankoopt
 • Onroerend goed: onroerende zaken en beperkte rechten daarop

Artikel 1: Algemene bepalingen

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Het overeengekomen honorarium, courtages en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting zoals Nieuwe Buren die verschuldigd is.
 3. Nieuwe Buren voert de aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever uit. Tenzij anders overeengekomen, mag Nieuwe Buren werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht in samenwerking met of door anderen laten uitvoeren.
 4. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Nieuwe Buren verschuldigd zijn.
 5. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 6. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de schriftelijke opdracht onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de schriftelijke opdracht opgenomen voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Nieuwe Buren en opdrachtgever behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Voor zover voor opdrachtnemer gedrag- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor Nieuwe Buren voortvloeiende  verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
 3. Opdrachtnemer verwerpt expliciet de algemene (inkoop-)voorwaarden van opdrachtgever.

Artikel 3: Totstandkoming en beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Nieuwe Buren en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Nieuwe Buren retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan Nieuwe Buren verstrekte informatie. De schriftelijke opdracht wordt geacht de overeenkomst juist en voldoende volledig weer te geven.
 2. Indien de overeenkomst mondeling tot stand is gekomen, dan wel de  opdrachtnemer heeft nog niet de getekende opdrachtbevestiging ontvangen, wordt de overeenkomst geacht te zijn afgesloten onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Hij eindigt door:
  - A. vervulling door Nieuwe Buren
  - B.  teruggaaf door Nieuwe Buren
  - C.  intrekking door de opdrachtgever

  A. Nieuwe Buren heeft de opdracht vervuld zodra de beoogde overeenkomst als gevolg van de door hen verleende diensten tot stand is gekomen. 
  B. Teruggaaf van de opdracht door Nieuwe Buren is slechts mogelijk op grond van gewichtige redenen. Als gewichtige redenen worden in elk geval beschouwd:
  - verstoring van de relatie tussen Nieuwe Buren en opdrachtgever
  - niet nakomen door de opdrachtgever van gemaakte afspraken tussen Nieuwe Buren en opdrachtgever.
  C. Intrekking of opschorting van de opdracht door opdrachtgever is slechts mogelijk op grond van gewichtige redenen. Als gewichtige reden wordt in elk geval beschouwd: wanprestatie door Nieuwe Buren.
   
 4. In het geval van overlijden van de persoon die door opdrachtnemer is aangewezen de opdracht uit te voeren eindigt de opdracht per direct.  Opdrachtgever wordt binnen 30 dagen hiervan op de hoogte gesteld. Artikel 7.1 blijft van toepassing.
 5. Wanneer door opdrachtgever de opdracht wordt ingetrokken of opgeschort, kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.5, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij intrekking van een opdracht is de opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden aan Nieuwe Buren een honorarium verschuldigd. Indien over de hoogte van dit honorarium geen afspraken zijn gemaakt dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.
 6. Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. Als datum geldt de datum waarop Nieuwe Buren of de opdrachtgever de schriftelijk mededeling inzake het intrekken of teruggeven ontvangt of de in de mededeling genoemde latere datum.
 7. In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop Nieuwe Buren daarvan in kennis wordt gesteld. Het bepaalde in artikel 6.5 is hierbij van overeenkomstige toepassing. Wanneer er meer dan 1 opdrachtgever is en er minimaal nog 1 levende opdrachtgever is wordt de opdracht beschouwd als niet beëindigd.
 8. Voorschotten worden in rekening gebracht. Het zelfde kan naar redelijkheid worden gedaan ten aanzien van gemaakte reis- en verblijfkosten.
 9. In geval van overmacht zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer bevoegd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst te beëindigen. Artikel 7.1 blijft onverminderd van toepassing.

Artikel 4: Uitvoering van diensten en/of opdrachten

 1. Nieuwe Buren draagt zorg dat de opdrachtgever beschikt over informatie omtrent het dienstenpakket van Nieuwe Buren, de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transacties met betrekking tot onroerend goed.
 2. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan Nieuwe Buren in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever; aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen  ook later worden verstrekt.
 3. De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Nieuwe Buren bij het vervullen van zijn opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten doorkruisen. De opdrachtgever  maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan Nieuwe Buren behoudens in zoverre uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten Nieuwe Buren geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen.

Artikel 5: Taxaties

 1. Onder een opdracht tot taxatie wordt verstaan een opdracht tot het geven van een waardeoordeel en het uitbrengen van een eenvoudig rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwkundige keuring in.
 2. Het rapport wordt aan de opdrachtgever uitgebracht. Nieuwe Buren  aanvaardt alleen ten opzichte van hem verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport. Het staat opdrachtgever vrij het rapport of gegevens daaruit ter inzage of beschikking te stellen van derden mits hij het verschuldigde honorarium heeft voldaan en hij deze derde duidelijk maakt dat Nieuwe Buren ten aanzien van de inhoud van het rapport geen verantwoordelijkheid jegens derden aanvaardt.
 3. Indien het tarief afhankelijk is gesteld van de taxatiewaarde wordt. Onder taxatiewaarde verstaan:

- bij taxatie van de waarde van een aandeel in een onroerend goed: getaxeerde waarde van het gehele onroerend goed.
- bij taxatie van een appartementsrecht of een lidmaatschap van een coöperatie: de getaxeerde waarde van dat appartementsrecht of dat lidmaatschapsrecht.
- bij taxatie van de waarde van opstallen op erfpachtgrond of het recht van erfpacht: het getaxeerde bedrag vermeerderd met het bedrag dat gelijk staat aan het tienvoud van de geldende canon op jaarbasis.
- bij een taxatie ten behoeve van een geldlening onder hypothecair verband: de onderhandse verkoopwaarde  tenzij deze lager is dan de executiewaarde.

Artikel 6: Courtage en overige vergoedingen

 1. De opdrachtgever is aan Nieuwe Buren courtage c.q. honorarium verschuldigd indien:
  - Tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht. Dit geldt ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door Nieuwe Buren verleende diensten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
  - De overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel 4.3 of deze totstandkoming verband houdt met dienstverlening van Nieuwe Buren  aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit verband wordt behoudens tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen drie maanden na het einde van de opdracht.
 2. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van een der partijen of om andere redenen niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van Nieuwe Buren  op courtage/honorarium onverlet.
 3. De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het, niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verlangde gegevens en bescheiden door opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Over kosten verbonden aan de totstandkoming van de overeenkomst en uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage/honorarium verschuldigd.
 5. De opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort, is aan Nieuwe Buren  een vergoeding verschuldigd. Indien over de hoogte van deze vergoedingen geen afspraken zijn gemaakt, dient deze naar gangbare (NVM) norm te worden vastgesteld. In ieder geval worden de vanaf het moment van opdrachtbevestiging tot het moment van intrekking/opschorting gewerkte uren en gemaakte kosten vergoed.
 6. Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van de koopsom wordt onder koopsom verstaan:
  A. Het bedrag wat koper en verkoper als zodanig overeenkomen.
  B. Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken: het overeengekomen bedrag van koop- en aanneemsom tezamen dan wel de verwachte uit de overeenkomst blijkende bouwsom of stichtingssom een en ander met inbegrip van omzetbelasting.
  C. Bij koop van appartementsrechten: de koopsom van het appartementsrecht.
 7. Indien de opdrachtnemer door toedoen van de opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag inzake de onroerend goed overeenkomst courtage berekend moet worden, heeft hij het recht het bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de opdrachtgever het berekende bedrag als courtage verschuldigd.
 8. Wanneer een in Nederland tot stand gekomen overeenkomst in zake onroerend goed door een koper wordt ontbonden door gebruikmaking van de geldende wettelijke bedenktijd, vervalt het recht op courtage met betrekking tot deze overeenkomst. De reeds gemaakte kosten kunnen door Nieuwe Buren wel in rekening gebracht worden.

Artikel 7: Betalingen

 1. orderingen wegens verschuldigde courtage / honorarium inzake verleende diensten zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om andere reden eindigt, tenzij anders overeengekomen. Dit geldt eveneens ten aanzien van gedane voorschotten en gemaakte onkosten.
 2. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen doch in ieder geval 30 kalender dagen na factuurdatum.
 3. De opdrachtgever aan wie door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van courtages / honoraria, voorschotten of onkosten is verzocht, is aansprakelijk voor de kosten die Nieuwe Buren vanaf het moment van verstrijken van deze 30 dagen zowel in als buiten rechte ter inning van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd; het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente.
 4. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 8: Verschillen van mening en reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek indien opdrachtnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.
 2. Reclames zoals in 8.1 bedoeld schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
 4. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.
 5. Als de opdrachtgever bij een geschil als bedoeld in artikel 8.4 door de rechter in het ongelijk wordt gesteld, kan Nieuwe Buren recht doen gelden op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten die door hem ter inning van zijn vordering zijn gemaakt.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het ontvangen honorarium / courtage voor de desbetreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.   
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die opdrachtgever lijdt, indien opdrachtnemer door overmacht niet in staat is haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst na te komen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 4. De in 8.1, 8.2 en 8.3 van dit artikel neergelegde beperking c.q. uitsluiting van aansprakelijkheid wordt mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer ingeschakelde derden die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben tenzij naar plaatselijk gebruik een andere aansprakelijkheid is geformuleerd.
 5. Verzending van gegevens/documenten geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit verlies, vernietiging of beschadiging van deze gegevens/documenten.
   

Nieuwe Buren BV  
Manege 6-A
6662 WC Elst
Nederland

KvK nummer: 60731230, ingeschreven op 23-05-2014

Tel:         0481-745200
Website: www.nieuweburenelst.nl
E-mail:   info@nieuweburenelst.nl

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.